Disclaimer

U mag de website van Boris-Trekkers vzw en de informatie op deze website gebruiken als u zich akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden die hieronder gesteld zijn. Onder "informatie" wordt verstaan: informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische of andere elementen.

1. Gebruik voor persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

2. Aansprakelijkheid

Boris-Trekkers vzw besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kan Boris Trekkers vzw noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt "zonder meer" zonder garantie van om het even welke aard verschaft.Boris-Trekkers vzw is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat u op basis van de verstrekte informatie zou nemen. Boris-Trekkers vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de Boris-Trekkers-website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.Boris-Trekkers vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de Boris-Trekkers-website.

3. Hyperlinks naar websites van derden

De Boris-Trekkers-website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw comfort aangeboden. Boris-Trekkers is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.Het aanbieden door Boris-Trekkers van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Boris-Trekkers vzw de inhoud of vorm die deze sites bevatten goedkeurt of dat Boris-Trekkers vzw noodzakelijkerwijze met de uitbaters van deze sites samenwerkt.Boris-Trekkers kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

4. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Boris-Trekkers vzw.De teksten, afbeeldingen en andere items die op de Boris-Trekkers-site verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen.Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.Het opslaan en uitprinten van informatie van Boris-Trekkers vzw is in het algemeen enkel toegestaan voor uw persoonlijk gebruik.Het opslaan van informatie van de Boris-Trekkers-site in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch "cachen" van de informatie door de browser).

5. Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (België) zijn bevoegd.